Traditional

遍地錦

萊州武觀是吾鄉。
因遇先生號長生。
穿街柳巷也無妨。
不染塵埃性月

Simplified

遍地锦

莱州武观是吾乡。
因遇先生号长生。
穿街柳巷也无妨。
不染尘埃性月

Pronunciation

biàn dì jǐn

lái zhōu wǔ guān shì wú xiāng , yīn yù xiān shēng hào cháng shēng , chuān jiē liǔ xiàng yě wú fáng , bù rǎn chén āi xìng yuè

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.