Traditional

遍地錦

三宣賜紫住天長。
便是雲光鐵腳王。
因遇先生赴洛陽。
功成行滿到仙

Simplified

遍地锦

三宣赐紫住天长。
便是云光铁脚王。
因遇先生赴洛阳。
功成行满到仙

Pronunciation

biàn dì jǐn

sān xuān cì zǐ zhù tiān cháng , biàn shì yún guāng tiě jiǎo wáng , yīn yù xiān shēng fù luò yáng , gōng chéng xíng mǎn dào xiān

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.