Traditional

遍地錦

十九拋家棄俗緣。
*溪下誌便安然。
悟得長春不夜天,大教門開萬古

Simplified

遍地锦

十九抛家弃俗缘。
*溪下志便安然。
悟得长春不夜天,大教门开万古

Pronunciation

biàn dì jǐn

shí jiǔ pāo jiā qì sú yuán 。
ê xī xià zhì biàn ān rán 。
wù dé cháng chūn bù yè tiān , dà jiào mén kāi wàn gǔ

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.