Traditional

遍地錦

太古今日說因由。
趙州橋下度春秋。
唱住橋邊水不流。
一葉落時天下

Simplified

遍地锦

太古今日说因由。
赵州桥下度春秋。
唱住桥边水不流。
一叶落时天下

Pronunciation

biàn dì jǐn

tài gǔ jīn rì shuō yīn yóu , zhào zhōu qiáo xià dù chūn qiū , chàng zhù qiáo biān shuǐ bù liú , yī yè luò shí tiān xià

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.