Traditional

遍地錦

吾本當初本姓孫。
馬家門下結婚姻。
因為先師點破心。
各自分頭覓主

Simplified

遍地锦

吾本当初本姓孙。
马家门下结婚姻。
因为先师点破心。
各自分头觅主

Pronunciation

biàn dì jǐn

wú běn dāng chū běn xìng sūn , mǎ jiā mén xià jié hūn yīn , yīn wéi xiān shī diǎn pò xīn , gè zì fēn tóu mì zhǔ

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.