Traditional

道上見村民聚飲

霜風利如割,霜葉凈如掃,正當十月時,我行山陰道。
場功俱已畢,歡樂無壯老,野歌相和答,村鼓更擊考。
市壚酒雖薄,群飲必醉倒,雞豚治羹胾,魚鱉雜鮮槁。
但願時太平,鄰裏常相保,家家了租稅,春酒壽翁媼。

Simplified

道上见村民聚饮

霜风利如割,霜叶净如扫,正当十月时,我行山阴道。
场功俱已毕,欢乐无壮老,野歌相和答,村鼓更击考。
市垆酒虽薄,群饮必醉倒,鸡豚治羹胾,鱼鳖杂鲜槁。
但愿时太平,邻里常相保,家家了租税,春酒寿翁媪。

Pronunciation

dào shàng jiàn cūn mín jù yǐn

shuāng fēng lì rú gē , shuāng yè jìng rú sǎo , zhèng dāng shí yuè shí , wǒ xíng shān yīn dào 。
cháng gōng jù yǐ bì , huān lè wú zhuàng lǎo , yě gē xiāng hé dá , cūn gǔ gēng jī kǎo 。
shì lú jiǔ suī báo , qún yǐn bì zuì dǎo , jī tún zhì gēng zì , yú biē zá xiān gǎo 。
dàn yuàn shí tài píng , lín lǐ cháng xiāng bǎo , jiā jiā liǎo zū shuì , chūn jiǔ shòu wēng ǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.