Traditional

道士步虛詞 一

渾成空教立。
元始正圖開。
赤玉靈文下。
朱陵真氣來。
中天九龍館。
倒景八風臺。
雲度弦歌響。
星移空殿回。
青衣上少室。
童子向蓬萊。
逍遙聞四會。
倐忽度三災。

Simplified

道士步虚词 一

浑成空教立。
元始正图开。
赤玉灵文下。
朱陵真气来。
中天九龙馆。
倒景八风台。
云度弦歌响。
星移空殿回。
青衣上少室。
童子向蓬莱。
逍遥闻四会。
倐忽度三灾。

Pronunciation

dào shì bù xū cí yī

hún chéng kōng jiào lì , yuán shǐ zhèng tú kāi , chì yù líng wén xià , zhū líng zhēn qì lái , zhōng tiān jiǔ lóng guǎn , dǎo jǐng bā fēng tái , yún dù xián gē xiǎng , xīng yí kōng diàn huí , qīng yī shàng shǎo shì , tóng zǐ xiàng péng lái , xiāo yáo wén sì huì , shū hū dù sān zāi ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.