Traditional

道士步虛詞 七

道生乃太乙。
守靜即玄根。
中和煉九氣。
甲子謝三元。
居心受善水。
教學重香園。
鳧留報關吏。
鶴去畫城門。
更以忻無跡。
還來寄絕言。

Simplified

道士步虚词 七

道生乃太乙。
守静即玄根。
中和炼九气。
甲子谢三元。
居心受善水。
教学重香园。
凫留报关吏。
鹤去画城门。
更以忻无迹。
还来寄绝言。

Pronunciation

dào shì bù xū cí qī

dào shēng nǎi tài yǐ , shǒu jìng jí xuán gēn , zhōng hé liàn jiǔ qì , jiǎ zǐ xiè sān yuán , jū xīn shòu shàn shuǐ , jiào xué zhòng xiāng yuán , fú liú bào guān lì , hè qù huà chéng mén , gēng yǐ xīn wú jì , huán lái jì jué yán ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.