Traditional

道士步虛詞 二

東明九芝蓋。
北燭五雲車。
飄飖入倒景。
出沒上煙霞。
春泉下玉溜。
青鳥向金華。
漢帝看桃核。
齊侯問棗花。
上元應送酒。
來向蔡經家。

Simplified

道士步虚词 二

东明九芝盖。
北烛五云车。
飘飖入倒景。
出没上烟霞。
春泉下玉溜。
青鸟向金华。
汉帝看桃核。
齐侯问枣花。
上元应送酒。
来向蔡经家。

Pronunciation

dào shì bù xū cí èr

dōng míng jiǔ zhī gài , běi zhú wǔ yún chē , piāo yáo rù dǎo jǐng , chū méi shàng yān xiá , chūn quán xià yù liū , qīng niǎo xiàng jīn huá , hàn dì kàn táo hé , qí hóu wèn zǎo huā , shàng yuán yīng sòng jiǔ , lái xiàng cài jīng jiā ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.