Traditional

道士步虛詞 五

洞靈尊上德。
虞石會明真。
要妙思玄牝。
虛無養谷神。
丹丘乘翠鳳。
玄圃禦斑麟。
移棃付苑吏。
種杏乞山人。
自此逢何世。
從今復幾春。
海無三尺水。
山成數寸塵。

Simplified

道士步虚词 五

洞灵尊上德。
虞石会明真。
要妙思玄牝。
虚无养谷神。
丹丘乘翠凤。
玄圃御斑麟。
移棃付苑吏。
种杏乞山人。
自此逢何世。
从今复几春。
海无三尺水。
山成数寸尘。

Pronunciation

dào shì bù xū cí wǔ

dòng líng zūn shàng dé , yú shí huì míng zhēn , yào miào sī xuán pìn , xū wú yǎng gǔ shén , dān qiū chéng cuì fèng , xuán pǔ yù bān lín , yí lí fù yuàn lì , zhǒng xìng qǐ shān rén , zì cǐ féng hé shì , cóng jīn fù jī chūn , hǎi wú sān chǐ shuǐ , shān chéng shù cùn chén ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.