Traditional

道士步虛詞 八

北闕臨玄水。
南宮生絳雲。
龍泥印玉策。
大火煉真文。
上元風雨散。
中天歌吹分。
靈駕千尋上。
空香萬裏聞。

Simplified

道士步虚词 八

北阙临玄水。
南宫生绛云。
龙泥印玉策。
大火炼真文。
上元风雨散。
中天歌吹分。
灵驾千寻上。
空香万里闻。

Pronunciation

dào shì bù xū cí bā

běi què lín xuán shuǐ , nán gōng shēng jiàng yún , lóng ní yìn yù cè , dà huǒ liàn zhēn wén , shàng yuán fēng yǔ sàn , zhōng tiān gē chuī fēn , líng jià qiān xún shàng , kōng xiāng wàn lǐ wén ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.