Traditional

道士步虛詞 六

無名萬物始。
有道百靈初。
寂絕乘丹氣。
玄明上玉虛。
三元隨建節。
八景逐回輿。
赤鳳來銜璽。
青鳥入獻書。
壞機仍成機。
枯魚還作魚。
棲心浴日館。
行樂止雲墟。

Simplified

道士步虚词 六

无名万物始。
有道百灵初。
寂绝乘丹气。
玄明上玉虚。
三元随建节。
八景逐回舆。
赤凤来衔玺。
青鸟入献书。
坏机仍成机。
枯鱼还作鱼。
栖心浴日馆。
行乐止云墟。

Pronunciation

dào shì bù xū cí liù

wú míng wàn wù shǐ , yǒu dào bǎi líng chū , jì jué chéng dān qì , xuán míng shàng yù xū , sān yuán suí jiàn jié , bā jǐng zhú huí yú , chì fèng lái xián xǐ , qīng niǎo rù xiàn shū , huài jī réng chéng jī , kū yú huán zuò yú , qī xīn yù rì guǎn , xíng lè zhǐ yún xū ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.