Traditional

道士步虛詞 四

凝真天地表。
絕想寂寥前。
有象猶虛豁。
忘形本自然。
開經壬子世。
值道甲申年。
回雲隨舞曲。
流水逐歌弦。
石髓香如飯。
芝房脆似蓮。
停鸞燕瑤水。
歸路上鴻天。

Simplified

道士步虚词 四

凝真天地表。
绝想寂寥前。
有象犹虚豁。
忘形本自然。
开经壬子世。
值道甲申年。
回云随舞曲。
流水逐歌弦。
石髓香如饭。
芝房脆似莲。
停鸾燕瑶水。
归路上鸿天。

Pronunciation

dào shì bù xū cí sì

níng zhēn tiān dì biǎo , jué xiǎng jì liáo qián , yǒu xiàng yóu xū huō , wàng xíng běn zì rán , kāi jīng rén zǐ shì , zhí dào jiǎ shēn nián , huí yún suí wǔ qū , liú shuǐ zhú gē xián , shí suǐ xiāng rú fàn , zhī fáng cuì sì lián , tíng luán yàn yáo shuǐ , guī lù shàng hóng tiān ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.