Traditional

道室晨起

紙帳晨光透,山爐宿火燃。
雞鳴猶喔喔,鴉起已翩翩。
形槁寒巖木,心凝古澗泉。
何須更臨鏡,斷是一臒倦。

Simplified

道室晨起

纸帐晨光透,山炉宿火燃。
鸡鸣犹喔喔,鸦起已翩翩。
形槁寒岩木,心凝古涧泉。
何须更临镜,断是一癯倦。

Pronunciation

dào shì chén qǐ

zhǐ zhàng chén guāng tòu , shān lú sù huǒ rán 。
jī míng yóu ō ō , yā qǐ yǐ piān piān 。
xíng gǎo hán yán mù , xīn níng gǔ jiàn quán 。
hé xū gēng lín jìng , duàn shì yī qú juàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.