Traditional

道室雜題

聞說湖中有釣舟,煙波出沒雜輕鷗。
一聲清嘯去已遠,我欲從之何處求?

Simplified

道室杂题

闻说湖中有钓舟,烟波出没杂轻鸥。
一声清啸去已远,我欲从之何处求?

Pronunciation

dào shì zá tí

wén shuō hú zhōng yǒu diào zhōu , yān bō chū méi zá qīng ōu 。
yī shēng qīng xiào qù yǐ yuǎn , wǒ yù cóng zhī hé chǔ qiú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.