Traditional

道家四首奉敕撰

金壇啟曙闈,真氣肅微微。
落月銜仙竇,初霞拂羽衣。
香隨龍節下,雲逐鳳簫飛。
暫住蓬萊戲,千年始一歸。
窈窕流精觀,深沈紫翠庭。
金奩調上藥,寶案讀仙經。
作賦看神雨,乘槎辨客星。
隻應謝人俗,輕舉托雲輧。
金爐承道訣,玉牒啟玄機。
雲逐笙歌度,星流宮殿飛。
乘風嬉浩蕩,窺月弄光輝。
唯有三山鶴,應同千載歸。
道記開中箓,真官表上清。
焚香三鳥至,煉藥九仙成。
天上靈書下,空中妙伎迎。
迎來出煙霧,渺渺戲蓬瀛。

Simplified

道家四首奉敕撰

金坛启曙闱,真气肃微微。
落月衔仙窦,初霞拂羽衣。
香随龙节下,云逐凤箫飞。
暂住蓬莱戏,千年始一归。
窈窕流精观,深沉紫翠庭。
金奁调上药,宝案读仙经。
作赋看神雨,乘槎辨客星。
只应谢人俗,轻举托云輧。
金炉承道诀,玉牒启玄机。
云逐笙歌度,星流宫殿飞。
乘风嬉浩荡,窥月弄光辉。
唯有三山鹤,应同千载归。
道记开中箓,真官表上清。
焚香三鸟至,炼药九仙成。
天上灵书下,空中妙伎迎。
迎来出烟雾,渺渺戏蓬瀛。

Pronunciation

dào jiā sì shǒu fèng chì zhuàn

jīn tán qǐ shǔ wéi , zhēn qì sù wēi wēi 。
luò yuè xián xiān dòu , chū xiá fú yǔ yī 。
xiāng suí lóng jié xià , yún zhú fèng xiāo fēi 。
zàn zhù péng lái xì , qiān nián shǐ yī guī 。
yǎo tiǎo liú jīng guān , shēn chén zǐ cuì tíng 。
jīn lián diào shàng yào , bǎo àn dú xiān jīng 。
zuò fù kàn shén yǔ , chéng chá biàn kè xīng 。
zhī yīng xiè rén sú , qīng jǔ tuō yún peng 。
jīn lú chéng dào jué , yù dié qǐ xuán jī 。
yún zhú shēng gē dù , xīng liú gōng diàn fēi 。
chéng fēng xī hào dàng , kuī yuè nòng guāng huī 。
wéi yǒu sān shān hè , yīng tóng qiān zài guī 。
dào jì kāi zhōng lù , zhēn guān biǎo shàng qīng 。
fén xiāng sān niǎo zhì , liàn yào jiǔ xiān chéng 。
tiān shàng líng shū xià , kōng zhōng miào jì yíng 。
yíng lái chū yān wù , miǎo miǎo xì péng yíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.