Traditional

道該上人院石竹花歌

道該房前石竹叢,深淺紫,深淺紅。
嬋娟灼爍委清露,小枝小葉飄香風。
上人心中如鏡中,永日垂簾觀色空。

Simplified

道该上人院石竹花歌

道该房前石竹丛,深浅紫,深浅红。
婵娟灼烁委清露,小枝小叶飘香风。
上人心中如镜中,永日垂帘观色空。

Pronunciation

dào gāi shàng rén yuàn shí zhú huā gē

dào gāi fáng qián shí zhú cóng , shēn qiǎn zǐ , shēn qiǎn hóng 。
chán juān zhuó shuò wěi qīng lù , xiǎo zhī xiǎo yè piāo xiāng fēng 。
shàng rén xīn zhōng rú jìng zhōng , yǒng rì chuí lián guān sè kōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.