Traditional

道院偶述

景德祥符草野臣,登封曾望屬車塵。
已經成住壤空劫,猶是東西南北人!

Simplified

道院偶述

景德祥符草野臣,登封曾望属车尘。
已经成住壤空劫,犹是东西南北人!

Pronunciation

dào yuàn ǒu shù

jǐng dé xiáng fú cǎo yě chén , dēng fēng zēng wàng shǔ chē chén 。
yǐ jīng chéng zhù rǎng kōng jié , yóu shì dōng xī nán běi rén !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.