Traditional

道院述懷

八十年前一炷香,依然余習未全忘。
舊緣入靜多扃戶,近為精思別置床。
篝火古鐺煎檜蜜,汲泉小甕釀松肪。
老翁正似遼天鶴,更覺人間歲月長。

Simplified

道院述怀

八十年前一炷香,依然余习未全忘。
旧缘入静多扃户,近为精思别置床。
篝火古铛煎桧蜜,汲泉小瓮酿松肪。
老翁正似辽天鹤,更觉人间岁月长。

Pronunciation

dào yuàn shù huái

bā shí nián qián yī zhù xiāng , yī rán yú xí wèi quán wàng 。
jiù yuán rù jìng duō jiōng hù , jìn wéi jīng sī bié zhì chuáng 。
gōu huǒ gǔ dāng jiān guì mì , jí quán xiǎo wèng niàng sōng fáng 。
lǎo wēng zhèng sì liáo tiān hè , gēng jué rén jiān suì yuè cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.