Traditional

遺懷

樂往必悲生,泰來猶否極。
誰言此數然?
吾道何終塞。
嘗求詹尹蔔,拂龜竟默默。
亦曾仰問天,天但蒼蒼色。
自茲唯委命,名利心雙息。
近日轉安閑,鄉園亦休憶。
回看世間苦,苦在求不得。
我今無所求,庶離憂悲域。

Simplified

遗怀

乐往必悲生,泰来犹否极。
谁言此数然?
吾道何终塞。
尝求詹尹卜,拂龟竟默默。
亦曾仰问天,天但苍苍色。
自兹唯委命,名利心双息。
近日转安闲,乡园亦休忆。
回看世间苦,苦在求不得。
我今无所求,庶离忧悲域。

Pronunciation

yí huái

lè wǎng bì bēi shēng , tài lái yóu fǒu jí 。
shuí yán cǐ shù rán ?
wú dào hé zhōng sāi 。
cháng qiú zhān yǐn bǔ , fú guī jìng mò mò 。
yì zēng yǎng wèn tiān , tiān dàn cāng cāng sè 。
zì zī wéi wěi mìng , míng lì xīn shuāng xī 。
jìn rì zhuǎn ān xián , xiāng yuán yì xiū yì 。
huí kàn shì jiān kǔ , kǔ zài qiú bù dé 。
wǒ jīn wú suǒ qiú , shù lí yōu bēi yù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.