Traditional

遺愛寺

弄石臨溪坐,尋花繞寺行。
時時聞鳥語,處處是泉聲。

Simplified

遗爱寺

弄石临溪坐,寻花绕寺行。
时时闻鸟语,处处是泉声。

Pronunciation

yí ài sì

nòng shí lín xī zuò , xún huā rào sì xíng 。
shí shí wén niǎo yǔ , chǔ chǔ shì quán shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.