Traditional

遣興

老子從來薄宦情,不辭落魄錦官城。
生前猶著幾兩屐,身後更須千載名。
樓外雪山森曉色,井邊風葉戰秋聲。
一尊尚有臨邛酒,卻為無憂得細傾。

Simplified

遣兴

老子从来薄宦情,不辞落魄锦官城。
生前犹著几两屐,身後更须千载名。
楼外雪山森晓色,井边风叶战秋声。
一尊尚有临邛酒,却为无忧得细倾。

Pronunciation

qiǎn xīng

lǎo zǐ cóng lái báo huàn qíng , bù cí luò pò jǐn guān chéng 。
shēng qián yóu zhù jī liǎng jī , shēn hòu gēng xū qiān zài míng 。
lóu wài xuě shān sēn xiǎo sè , jǐng biān fēng yè zhàn qiū shēng 。
yī zūn shàng yǒu lín qióng jiǔ , què wéi wú yōu dé xì qīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.