Traditional

遣懷

許國區區不自勝,秋風空羨下韝鷹。
青雲夜嘆初心誤,白發朝看一倍增。
積憤有時歌易水,孤忠無路哭昭陵。
頭顱自揣今如此,尚欲閑尋紫閣僧。

Simplified

遣怀

许国区区不自胜,秋风空羡下韝鹰。
青云夜叹初心误,白发朝看一倍增。
积愤有时歌易水,孤忠无路哭昭陵。
头颅自揣今如此,尚欲闲寻紫阁僧。

Pronunciation

qiǎn huái

xǔ guó qū qū bù zì shèng , qiū fēng kōng xiàn xià gōu yīng 。
qīng yún yè tàn chū xīn wù , bái fā zhāo kàn yī bèi zēng 。
jī fèn yǒu shí gē yì shuǐ , gū zhōng wú lù kū zhāo líng 。
tóu lú zì chuǎi jīn rú cǐ , shàng yù xián xún zǐ gé sēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.