Traditional

遙同蔡起居偃松篇

清都眾木總榮芬,傳道孤松最出群。
名接天庭長景色,氣連宮闕借氛氳。
懸池的的停華露,偃蓋重重拂瑞雲。
不借流膏助仙鼎,願將楨幹捧明君。
莫比冥靈楚南樹,朽老江邊代不聞。
第八十七卷

Simplified

遥同蔡起居偃松篇

清都众木总荣芬,传道孤松最出群。
名接天庭长景色,气连宫阙借氛氲。
悬池的的停华露,偃盖重重拂瑞云。
不借流膏助仙鼎,愿将桢干捧明君。
莫比冥灵楚南树,朽老江边代不闻。
第八十七卷

Pronunciation

yáo tóng cài qǐ jū yǎn sōng piān

qīng dū zhòng mù zǒng róng fēn , chuán dào gū sōng zuì chū qún 。
míng jiē tiān tíng cháng jǐng sè , qì lián gōng què jiè fēn yūn 。
xuán chí dí dí tíng huá lù , yǎn gài zhòng zhòng fú ruì yún 。
bù jiè liú gāo zhù xiān dǐng , yuàn jiāng zhēn gān pěng míng jūn 。
mò bǐ míng líng chǔ nán shù , xiǔ lǎo jiāng biān dài bù wén 。
dì bā shí qī juàn

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.