Traditional

避暑松竹間

雙柶五丈高,萬竹一尺圍,上有林蟬鳴,下有澗鳥飛。
正午不見日,我來每忘歸。
清詩忽陳前,永與世俗違。
直北有異境,煙汀連釣磯。
何當霜雪時,散發槲葉衣?

Simplified

避暑松竹间

双柶五丈高,万竹一尺围,上有林蝉鸣,下有涧鸟飞。
正午不见日,我来每忘归。
清诗忽陈前,永与世俗违。
直北有异境,烟汀连钓矶。
何当霜雪时,散发槲叶衣?

Pronunciation

bì shǔ sōng zhú jiān

shuāng sì wǔ zhàng gāo , wàn zhú yī chǐ wéi , shàng yǒu lín chán míng , xià yǒu jiàn niǎo fēi 。
zhèng wǔ bù jiàn rì , wǒ lái měi wàng guī 。
qīng shī hū chén qián , yǒng yǔ shì sú wéi 。
zhí běi yǒu yì jìng , yān tīng lián diào jī 。
hé dāng shuāng xuě shí , sàn fā hú yè yī ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.