Traditional

鄧州路中作

蕭蕭誰家村,秋梨葉半坼。
漠漠誰家園,秋韭花初白。
路逢故裏物,使我嗟行役。
不歸渭北村,又作江南客。
去鄉徒自苦,濟世終無益。
自問波上萍,何如澗中石。

Simplified

邓州路中作

萧萧谁家村,秋梨叶半坼。
漠漠谁家园,秋韭花初白。
路逢故里物,使我嗟行役。
不归渭北村,又作江南客。
去乡徒自苦,济世终无益。
自问波上萍,何如涧中石。

Pronunciation

dèng zhōu lù zhōng zuò

xiāo xiāo shuí jiā cūn , qiū lí yè bàn chè 。
mò mò shuí jiā yuán , qiū jiǔ huā chū bái 。
lù féng gù lǐ wù , shǐ wǒ jiē xíng yì 。
bù guī wèi běi cūn , yòu zuò jiāng nán kè 。
qù xiāng tú zì kǔ , jì shì zhōng wú yì 。
zì wèn bō shàng píng , hé rú jiàn zhōng shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.