Traditional

郊廟歌辭·五郊樂章·舒和

千裏溫風飄絳羽,十枝炎景剩朱幹。
陳觴薦俎歌三獻,拊石摐金會七盤。

Simplified

郊庙歌辞·五郊乐章·舒和

千里温风飘绛羽,十枝炎景剩朱干。
陈觞荐俎歌三献,拊石摐金会七盘。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · wǔ jiāo lè zhāng · shū hé

qiān lǐ wēn fēng piāo jiàng yǔ , shí zhī yán jǐng shèng zhū gān 。
chén shāng jiàn zǔ gē sān xiàn , fǔ shí chuāng jīn huì qī pán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.