Traditional

郊廟歌辭·五郊樂章·雍和

陽月斯紀,應鐘在候。
載潔牲牷,爰登俎豆。
既高既遠,無聲無臭。
靜言格思,惟神保祐。

Simplified

郊庙歌辞·五郊乐章·雍和

阳月斯纪,应钟在候。
载洁牲牷,爰登俎豆。
既高既远,无声无臭。
静言格思,惟神保祐。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · wǔ jiāo lè zhāng · yōng hé

yáng yuè sī jì , yīng zhōng zài hòu 。
zài jié shēng quán , yuán dēng zǔ dòu 。
jì gāo jì yuǎn , wú shēng wú chòu 。
jìng yán gé sī , wéi shén bǎo yòu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.