Traditional

郊廟歌辭·享先蠶樂章·永和

芳春開令序,韶苑暢和風。
惟靈申廣祐,利物表神功。
綺會周天宇,黼黻藻寰中。
庶幾承慶節,歆奠下帷宮。

Simplified

郊庙歌辞·享先蚕乐章·永和

芳春开令序,韶苑畅和风。
惟灵申广祐,利物表神功。
绮会周天宇,黼黻藻寰中。
庶几承庆节,歆奠下帷宫。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · xiǎng xiān cán lè zhāng · yǒng hé

fāng chūn kāi líng xù , sháo yuàn chàng hé fēng 。
wéi líng shēn guǎng yòu , lì wù biǎo shén gōng 。
qǐ huì zhōu tiān yǔ , fǔ fú zǎo huán zhōng 。
shù jī chéng qìng jié , xīn diàn xià wéi gōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.