Traditional

郊廟歌辭·享太廟樂章·廣運舞

於赫皇祖,昭明有融。
惟文之德,惟武之功。
河海靜謐,車書混同。
虔恭孝饗,穆穆玄風。

Simplified

郊庙歌辞·享太庙乐章·广运舞

於赫皇祖,昭明有融。
惟文之德,惟武之功。
河海静谧,车书混同。
虔恭孝飨,穆穆玄风。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · xiǎng tài miào lè zhāng · guǎng yùn wǔ

yū hè huáng zǔ , zhāo míng yǒu róng 。
wéi wén zhī dé , wéi wǔ zhī gōng 。
hé hǎi jìng mì , chē shū hùn tóng 。
qián gōng xiào xiǎng , mù mù xuán fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.