Traditional

郊廟歌辭·享太廟樂章·永和

眇嘉樂,授靈爽。
感若來,思如往。
休氣散,回風上。
返寂寞,還惚恍。
懷靈駕,結空想。

Simplified

郊庙歌辞·享太庙乐章·永和

眇嘉乐,授灵爽。
感若来,思如往。
休气散,回风上。
返寂寞,还惚恍。
怀灵驾,结空想。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · xiǎng tài miào lè zhāng · yǒng hé

miǎo jiā lè , shòu líng shuǎng 。
gǎn ruò lái , sī rú wǎng 。
xiū qì sàn , huí fēng shàng 。
fǎn jì mò , huán hū huǎng 。
huái líng jià , jié kōng xiǎng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.