Traditional

郊廟歌辭·享太廟樂章·誠敬

顧惟菲質,忝位椒宮。
虔奉蘋藻,肅事神宗。
敢申誠絜,庶罄深衷。
睟容有裕,靈享無窮。

Simplified

郊庙歌辞·享太庙乐章·诚敬

顾惟菲质,忝位椒宫。
虔奉蘋藻,肃事神宗。
敢申诚絜,庶罄深衷。
睟容有裕,灵享无穷。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · xiǎng tài miào lè zhāng · chéng jìng

gù wéi fēi zhì , tiǎn wèi jiāo gōng 。
qián fèng pín zǎo , sù shì shén zōng 。
gǎn shēn chéng xié , shù qìng shēn zhōng 。
suì róng yǒu yù , líng xiǎng wú qióng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.