Traditional

郊廟歌辭·儀坤廟樂章·迎神

月靈降德,坤元授光。
娥英比秀,任姒均芳。
瑤臺薦祉,金屋延祥。
迎神有樂,歆此嘉薌。

Simplified

郊庙歌辞·仪坤庙乐章·迎神

月灵降德,坤元授光。
娥英比秀,任姒均芳。
瑶台荐祉,金屋延祥。
迎神有乐,歆此嘉芗。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · yí kūn miào lè zhāng · yíng shén

yuè líng jiàng dé , kūn yuán shòu guāng 。
é yīng bǐ xiù , rèn sì jūn fāng 。
yáo tái jiàn zhǐ , jīn wū yán xiáng 。
yíng shén yǒu lè , xīn cǐ jiā xiāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.