Traditional

郊廟歌辭·後唐宗廟樂舞辭·應天舞

晉國肇興,雄圖再固。
黼黻帝道,金玉王度。
皇天無親,惟德是輔。
載誕英明,永光聖祚。

Simplified

郊庙歌辞·后唐宗庙乐舞辞·应天舞

晋国肇兴,雄图再固。
黼黻帝道,金玉王度。
皇天无亲,惟德是辅。
载诞英明,永光圣祚。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · hòu táng zōng miào lè wǔ cí · yīng tiān wǔ

jìn guó zhào xīng , xióng tú zài gù 。
fǔ fú dì dào , jīn yù wáng dù 。
huáng tiān wú qīn , wéi dé shì fǔ 。
zài dàn yīng míng , yǒng guāng shèng zuò 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.