Traditional

郊廟歌辭·周朝饗樂章·忠順

禮成三爵,樂畢九成。
共離金戺,復列彤庭。

Simplified

郊庙歌辞·周朝飨乐章·忠顺

礼成三爵,乐毕九成。
共离金戺,复列彤庭。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · zhōu zhāo xiǎng lè zhāng · zhōng shùn

lǐ chéng sān jué , lè bì jiǔ chéng 。
gòng lí jīn shì , fù liè tóng tíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.