Traditional

郊廟歌辭·周郊祀樂章·忠順樂

木鐸敷音文德昌,朱幹成列武功彰。
雷鼗鷺羽今休用,玉戚相參正發揚。

Simplified

郊庙歌辞·周郊祀乐章·忠顺乐

木铎敷音文德昌,朱干成列武功彰。
雷鼗鹭羽今休用,玉戚相参正发扬。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · zhōu jiāo sì lè zhāng · zhōng shùn lè

mù duó fū yīn wén dé chāng , zhū gān chéng liè wǔ gōng zhāng 。
léi táo lù yǔ jīn xiū yòng , yù qī xiāng cān zhèng fā yáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.