Traditional

郊廟歌辭·太清宮樂章·再上

仙宗績道,我李承天。
慶深虛極,符光象先。
俗登仁壽,化闡蟺涓。
五千貽範,億萬斯年。

Simplified

郊庙歌辞·太清宫乐章·再上

仙宗绩道,我李承天。
庆深虚极,符光象先。
俗登仁寿,化阐蟺涓。
五千贻范,亿万斯年。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · tài qīng gōng lè zhāng · zài shàng

xiān zōng jì dào , wǒ lǐ chéng tiān 。
qìng shēn xū jí , fú guāng xiàng xiān 。
sú dēng rén shòu , huà chǎn shàn juān 。
wǔ qiān yí fàn , yì wàn sī nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.