Traditional

郊廟歌辭·太清宮樂章·序入破第一奏

真宗開妙理,沖教統清虛。
化演無為日,言昭有象初。
瑤臺肅靈瑞,金闕映仙居。
一奏三清樂,長回八景輿。

Simplified

郊庙歌辞·太清宫乐章·序入破第一奏

真宗开妙理,冲教统清虚。
化演无为日,言昭有象初。
瑶台肃灵瑞,金阙映仙居。
一奏三清乐,长回八景舆。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · tài qīng gōng lè zhāng · xù rù pò dì yī zòu

zhēn zōng kāi miào lǐ , chōng jiào tǒng qīng xū 。
huà yǎn wú wéi rì , yán zhāo yǒu xiàng chū 。
yáo tái sù líng ruì , jīn què yìng xiān jū 。
yī zòu sān qīng lè , cháng huí bā jǐng yú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.