Traditional

郊廟歌辭·朝日樂章·肅和

惟聖格天,惟明饗日。
帝郊肆類,王宮戒吉。
珪奠春舒,鐘歌曉溢。
禮雲克備,斯文有秩。

Simplified

郊庙歌辞·朝日乐章·肃和

惟圣格天,惟明飨日。
帝郊肆类,王宫戒吉。
珪奠春舒,钟歌晓溢。
礼云克备,斯文有秩。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · zhāo rì lè zhāng · sù hé

wéi shèng gé tiān , wéi míng xiǎng rì 。
dì jiāo sì lèi , wáng gōng jiè jí 。
guī diàn chūn shū , zhōng gē xiǎo yì 。
lǐ yún kè bèi , sī wén yǒu zhì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.