Traditional

郊廟歌辭·梁太廟樂舞辭·大合舞

於穆皇祖,浚哲雍熙。
美溢中夏,化被南陲。
後稷累德,公劉創基。
肇興九廟,樂合來儀。

Simplified

郊庙歌辞·梁太庙乐舞辞·大合舞

於穆皇祖,浚哲雍熙。
美溢中夏,化被南陲。
后稷累德,公刘创基。
肇兴九庙,乐合来仪。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · liáng tài miào lè wǔ cí · dà hé wǔ

yū mù huáng zǔ , jùn zhé yōng xī 。
měi yì zhōng xià , huà bèi nán chuí 。
hòu jì léi dé , gōng liú chuàng jī 。
zhào xīng jiǔ miào , lè hé lái yí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.