Traditional

郊廟歌辭·漢宗廟樂舞辭·章慶舞

罘罳曉唱雞人,三牲八簋斯陳。
霧集瑤階瑣闥,香生綺席華茵。
珠佩貂珰熠爚,羽旄幹戚紛綸。
酌鬯既終三獻,凝旒何止千春。
阿閣長棲彩鳳,郊宮疊奏祥麟。
赤伏英靈未泯,玄圭運祚重新。
玉斝犧樽瀲灩,龍旗鳳轄逡巡。
瞻望月遊冠冕,猶疑蒼野回輪。

Simplified

郊庙歌辞·汉宗庙乐舞辞·章庆舞

罘罳晓唱鸡人,三牲八簋斯陈。
雾集瑶阶琐闼,香生绮席华茵。
珠佩貂珰熠爚,羽旄干戚纷纶。
酌鬯既终三献,凝旒何止千春。
阿阁长栖彩凤,郊宫叠奏祥麟。
赤伏英灵未泯,玄圭运祚重新。
玉斝牺樽潋滟,龙旗凤辖逡巡。
瞻望月游冠冕,犹疑苍野回轮。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · hàn zōng miào lè wǔ cí · zhāng qìng wǔ

fú sī xiǎo chàng jī rén , sān shēng bā guǐ sī chén 。
wù jí yáo jiē suǒ tà , xiāng shēng qǐ xí huá yīn 。
zhū pèi diāo dāng yì yuè , yǔ máo gān qī fēn lún 。
zhuó chàng jì zhōng sān xiàn , níng liú hé zhǐ qiān chūn 。
ā gé cháng qī cǎi fèng , jiāo gōng dié zòu xiáng lín 。
chì fú yīng líng wèi mǐn , xuán guī yùn zuò zhòng xīn 。
yù jiǎ xī zūn liàn yàn , lóng qí fèng xiá qūn xún 。
zhān wàng yuè yóu guān miǎn , yóu yí cāng yě huí lún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.