Traditional

郊廟歌辭·祀九宮貴神樂章·太和

帝在靈壇,大明登光。
天回雲粹,穆穆皇皇。
金奏九夏,圭陳八薌。
曠哉動植,如熙春陽。

Simplified

郊庙歌辞·祀九宫贵神乐章·太和

帝在灵坛,大明登光。
天回云粹,穆穆皇皇。
金奏九夏,圭陈八芗。
旷哉动植,如熙春阳。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · sì jiǔ gōng guì shén lè zhāng · tài hé

dì zài líng tán , dà míng dēng guāng 。
tiān huí yún cuì , mù mù huáng huáng 。
jīn zòu jiǔ xià , guī chén bā xiāng 。
kuàng zāi dòng zhí , rú xī chūn yáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.