Traditional

郊廟歌辭·祀九宮貴神樂章·壽和

時文哲後,肅事嚴禋。
馨我明德,享於貴神。
大庖載盈,旨酒斯醇。
精意所屬,期於利人。

Simplified

郊庙歌辞·祀九宫贵神乐章·寿和

时文哲后,肃事严禋。
馨我明德,享于贵神。
大庖载盈,旨酒斯醇。
精意所属,期于利人。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · sì jiǔ gōng guì shén lè zhāng · shòu hé

shí wén zhé hòu , sù shì yán yīn 。
xīn wǒ míng dé , xiǎng yú guì shén 。
dà páo zài yíng , zhǐ jiǔ sī chún 。
jīng yì suǒ shǔ , qī yú lì rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.