Traditional

郊廟歌辭·祀九宮貴神樂章·福和

祀既雲畢,明靈告旋。
禮洽和應,神歆福延。
動植鹹若,陰陽不愆。
錫茲純嘏,天子萬年。

Simplified

郊庙歌辞·祀九宫贵神乐章·福和

祀既云毕,明灵告旋。
礼洽和应,神歆福延。
动植咸若,阴阳不愆。
锡兹纯嘏,天子万年。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · sì jiǔ gōng guì shén lè zhāng · fú hé

sì jì yún bì , míng líng gào xuán 。
lǐ qià hé yīng , shén xīn fú yán 。
dòng zhí xián ruò , yīn yáng bù qiān 。
xī zī chún gǔ , tiān zǐ wàn nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.