Traditional

郊廟歌辭·祀九宮貴神樂章·肅和

精意嚴恭,明祠豐潔。
獻酬既備,俎豆斯撤。
日麗天儀,風和樂節。
事光祀典,福覃有截。

Simplified

郊庙歌辞·祀九宫贵神乐章·肃和

精意严恭,明祠丰洁。
献酬既备,俎豆斯撤。
日丽天仪,风和乐节。
事光祀典,福覃有截。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · sì jiǔ gōng guì shén lè zhāng · sù hé

jīng yì yán gōng , míng cí fēng jié 。
xiàn chóu jì bèi , zǔ dòu sī chè 。
rì lì tiān yí , fēng hé lè jié 。
shì guāng sì diǎn , fú tán yǒu jié 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.