Traditional

郊廟歌辭·祀九宮貴神樂章·舒和

羽籥既闋幹戚陳,八音克諧六變新。
愉貴神兮般以樂,保皇祚兮萬斯春。

Simplified

郊庙歌辞·祀九宫贵神乐章·舒和

羽籥既阕干戚陈,八音克谐六变新。
愉贵神兮般以乐,保皇祚兮万斯春。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · sì jiǔ gōng guì shén lè zhāng · shū hé

yǔ yuè jì què gān qī chén , bā yīn kè xié liù biàn xīn 。
yú guì shén xī bān yǐ lè , bǎo huáng zuò xī wàn sī chūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.