Traditional

郊廟歌辭·祀雨師樂章·奠幣登歌

歲正朱明,禮布元制。
惟樂能感,與神合契。
陰霧離披,靈馭搖裔。
膏澤之慶,期於稔歲。

Simplified

郊庙歌辞·祀雨师乐章·奠币登歌

岁正朱明,礼布元制。
惟乐能感,与神合契。
阴雾离披,灵驭摇裔。
膏泽之庆,期于稔岁。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · sì yǔ shī lè zhāng · diàn bì dēng gē

suì zhèng zhū míng , lǐ bù yuán zhì 。
wéi lè néng gǎn , yǔ shén hé qì 。
yīn wù lí pī , líng yù yáo yì 。
gāo zé zhī qìng , qī yú rěn suì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.