Traditional

郊廟歌辭·祭太社樂章·雍和

美報崇本,嚴恭展事。
受露疏壇,承風啟地。
絜粢登俎,醇犧入饋。
介福遠流,群生畢遂。

Simplified

郊庙歌辞·祭太社乐章·雍和

美报崇本,严恭展事。
受露疏坛,承风启地。
絜粢登俎,醇牺入馈。
介福远流,群生毕遂。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · jì tài shè lè zhāng · yōng hé

měi bào chóng běn , yán gōng zhǎn shì 。
shòu lù shū tán , chéng fēng qǐ dì 。
xié zī dēng zǔ , chún xī rù kuì 。
jiè fú yuǎn liú , qún shēng bì suì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.