Traditional

郊廟歌辭·祭方丘樂章·順和

萬方資以化,交泰屬升平。
易從業惟簡,得一道斯寧。
具儀光玉帛,送舞變鹹英。
黍稷良非貴,明德信惟馨。

Simplified

郊庙歌辞·祭方丘乐章·顺和

万方资以化,交泰属升平。
易从业惟简,得一道斯宁。
具仪光玉帛,送舞变咸英。
黍稷良非贵,明德信惟馨。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · jì fāng qiū lè zhāng · shùn hé

wàn fāng zī yǐ huà , jiāo tài shǔ shēng píng 。
yì cóng yè wéi jiǎn , dé yī dào sī níng 。
jù yí guāng yù bó , sòng wǔ biàn xián yīng 。
shǔ jì liáng fēi guì , míng dé xìn wéi xīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.