Traditional

郊廟歌辭·禪社首樂章·壽和

惟以明發,有懷載殷。
樂盈而反,禮順其禋。
立清以獻,薦欲是親。
於穆不已,裒對斯臻。

Simplified

郊庙歌辞·禅社首乐章·寿和

惟以明发,有怀载殷。
乐盈而反,礼顺其禋。
立清以献,荐欲是亲。
于穆不已,裒对斯臻。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · chán shè shǒu lè zhāng · shòu hé

wéi yǐ míng fā , yǒu huái zài yīn 。
lè yíng ér fǎn , lǐ shùn qí yīn 。
lì qīng yǐ xiàn , jiàn yù shì qīn 。
yú mù bù yǐ , póu duì sī zhēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.